]תנ"ך. תורה. תקמ"ז. מנטובה] חמשה חומשי תורה : [עם] תרגום אונקלוס : פירוש רש"י : חמש מגילות : והפטרות לשבתות ולמועדים. מנטובה : אליעזר שלמה מאיטליה, תקמ"ז


L’intérêt majeur de ce pentateuque mantouan de 1787 ne réside pas dans l’imprimé lui-même, sinon dans les riches annotations en garde intérieure mêlant hébreu cursif et carré, judéo-espagnol en cursive hébraïque ottomane (solitreo) et espagnol en caractères latins. Ces inscriptions constituent un intéressant document attestant du milieu linguistique dans lequel évoluaient les Juifs séphardis de la Méditerranée orientale.

Expositions virtuelles
Les Trésors du Fonds Elie J. Nahmias > V – Reflets du Séphardisme en exil > V-2 Judéo-espagnol et autres langues juives

Langue du document
Français

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
NAHMIASH83