[תפלות. מחזור. תצ"ט. אמסטרדם] מחזור... : כמנהג ק"ק קארפינטראץ... אשר... היה... בכתיבת יד.... אמשטרדם : דפוס הירץ לוי רופא, תצ"ט-תקי"ט


Premier rituel de prières comtadin imprimé, à Amsterdam mais sous les auspices d’un comtadin, Abraham Montel (1709-1783), rabbin de l’Isle sur Sorgue. La mise sous presse du rituel provençal, commencée en 1751 à Amsterdam, fut complétée dix ans après par le Seder Hatamid imprimé à Avignon ; cent ans plus tard, cette liturgie était réimprimée par Michaël Milhaud (1855) alors que, moribonde, elle n’avait plus que quelques décennies à vivre et résonner encore dans les temples du Midi.

Expositions virtuelles
Les Trésors du Fonds Elie J. Nahmias > VI- En France

Langue du document
Français

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
NAHMIASH98