ספר מסעות ר\' בנימין : מטודילו, נערך ונסדר עפ\"י שלשה כ\"י עתיקי יומין ונוסחאות שאר ספרים שונים עם הארות והערות ומבוא בראש הספר ונלוו אליו ב\' הוספות בסוף הספר