‫ااااإااااااااااااااااااااا|ااااااﺀ‬
6‫ﺀ‬ a n n é e —
15 F é v r ie r 1927 — N° 26 — A d a r 1 5 6 8 7
‫ي‬
in u e l : 2 5 fr a n e s
L e JN° : 2 fr a n c s ٠
MEYERKEY
A d m in istra teu r
S ecré ta ir e de R éd a ction
‫ﻣﻤﻢ©،ﻣﻢ‬
Aimé PALLIÈRE
R éd a cteu r £٨ C h e f
R E V U E J U I V E M E N S U E L L E
O R G A N E D E L’UiNION U N I V E R S E L L E D E I,A J E U N E S S E J U IV E
□1 '1 ■ nj? ٠١٦' ?:، bv Ti'Kby nnnxnn
Rédaction - A dm inistration, 22, Boulevard S aint-D enis, Paris
T é lé p h o n e ; C e n tra l 25-‫دا‬
SOMMAIRE
M a n ife sta tio n s c o n tre le N u m e ru s
C lau su s en T u n isie e t en S y ïie .
Le G énie ju i f d an s l ’œ u v re de F re u d ,
D r ‫ه‬ . A l le n d y .
Les P ogrom es en U k ra in e , d . B ié l i n k y .
A p ro p o s de P e r l u è te de B e rn a rd Leeaehe su r les P ogrom es, p . T od biana .
C om m ent e o n trih u e r au K e re n K ayem eth ‫أ‬
R é u n io n s ju iv e s du m o i‫.؟‬
A p p el a u x J u i f s e t n o n «fuifs de to u s
les p ay s, p a r le C om ité de r u . u . j . j .
Le F o y er de l 'U .U .J .J ., C h a lo m .
C halom ‫ف‬ C halom , R a b b in M. W o l f f .
M essage p o u r l ’o u v e rtu re de n o tre
F o y er, A im é P a l l iè r e .
L e S a n c tu a ir e In c o n n u :
L ib re o p in io n d ’un jeu n e J u i f , Sylv a in Ca«n
L ib re o p in io n 'd’un jeu n e cath o lique, R o b e rt L anz.
 

Chalom Vol. 6 n° 26 (15 février 1927) - 1/36

Suivant