תלמוד בבלי סדר קדשים (זבחים, מנחות, מעילה ותמורה)


Traités talmudiques de Zebahim et Menahot,

Collection
Manuscrits
Livres
Nouveautés
Date de parution
12ème siècle-13ème siècle
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
150 fol., (158 vues), Vélin
Sujet
תלמוד בבלי סדר קדשים זבחים כב ע"א-סוף
תלמוד בבלי סדר קדשים מנחות ב ע"א-קט ע"א (קטעים)
Ville
ח"מ
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
MSH147A