פרוש התורה ליפת בן עלי (ויקרא כה-כז)


Commentaire arabe des deux dernières Sidrot du Lévitique(25 à 37) par le caraïte Yefet ben Lewy, Abu al-Basri dit Yefet ben Ali. Manuscrit caraïte daté de 1198.