[תנ"ך. שצ"א] חמשה חומשי תורה : פרשיותיו פתוחות וסתומות ... ונביאים ראשונים ואחרונים וכתובים. אמשטירדם : במצות ... אינדריק לואורינציאוס, שצ"א], 1631


Menasseh Ben Israël, avant d’être le philosophe et diplomate que l’on sait, fut en 1626 le fondateur de la première imprimerie hébraïque d’Amsterdam. De ses presses sortit cette Bible complète non ponctué, réputée pour son exactitude, qui la fit diffuser loin au-delà des communautés juives : cet exemplaire porte les notes manuscrites, en latin et en français, d’un cabaliste chrétien amateur qui note curieusement « Le Commencement de la Genèse ainsi que le commencement et la fin d’Ezéchiel ne se lisaient pas chez les Juifs avant 30 ans. », les tentatives d’exégèse « az-chevre –azl-exil d’où azazel-bouc émissaire » et divers essais de translittération, dont un du Tétragramme, « ihéoué ».

Collection
Livres > Fonds Elie-J. Nahmias
Expositions virtuelles
Les Trésors du Fonds Elie J. Nahmias > IV – Les Séphardim à Amsterdam > IV-2 Menasseh ben Israël
Langue du document
Français
Provenance
Don Famille Nahmias
Fonds Elie-J. Nahmias
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
NAHMIASH15